Konkurs

Konkurs

Regulamin konkursu „Kazachstan”

1. Konkurs pod nazwą „Kazachstan” organizowany jest przez: Wydawnictwo Czarne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowcu (Sękowa 38-307), Wołowiec 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000404165, REGON: 122457802, NIP: 738-21-43-907, kapitał zakładowy 8.402.000 zł  (osiem milionów czterysta dwa tysiące złotych), oraz Biuro Podróży Barents.pl – Biuro Aktywnych Podróży  z siedzibą w 50-450 Wrocław, ul. Krasińskiego 42 REGON: 021801090, NIP: 8992733105

2. zwanych dalej Organizatorem.

3. Adres Organizatora: Wołowiec 11, 38-307 Sękowa i ul. Krasińskiego 42, 50-450 Wrocław

4. Konkurs ogłoszony został na stronie internetowej www.czarne.com.pl, poprzez stronę Organizatora w serwisie Facebook, newsletter wysłany do wszystkich zarejestrowanych klientów indywidualnych oraz promowany będzie w mediach poprzez działania marketingowe. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona również na stronie Fundatora głównej nagrody.

5. W konkursie może wziąć udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu konkursu.

6. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, o pełnej zdolności do czynności prawnych.

7. W celu uzyskania prawa udziału w konkursie uczestnik zobowiązany jest do:

a) Zapoznania się z zasadami konkursu określonymi w jego regulaminie i wyrażenia zgody na ich brzmienie;

b) W okresie od 10 lipca do 31 sierpnia 2024 roku (zwanym dalej okresem konkursu) przysłania na konkursowy adres mailowy konkurs@czarne.com.pl tekst opisujący swoją prawdziwą lub wyobrażoną podróż do jednego z państw Azji Centralnej , które koniecznie trzeba odwiedzić ze względu na ciekawą historię, bogatą kulturę i tradycję. Długość tekstu nie może przekraczać 7.000 (siedmiu tysięcy) znaków. Przesłanie tekstu jest jednoznaczną zgodą na przystąpienie do udziału w konkursie .

c) Tekst powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora.

8. Tekst nadesłany na konkurs musi w całości stanowić oryginalną twórczość uczestnika konkursu, nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów, lub być w jakikolwiek inny sposób obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Pełnia praw autorskich i majątkowych musi przysługiwać osobie biorącej udział w konkursie. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace mające jednego twórcę. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie teksty nigdzie indziej nie publikowane.

9. Autor tekstu nadesłanego na konkurs, w momencie przesłania pracy akceptuje regulamin. Przesłanie do Organizatora tekstu jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tego tekstu na Organizatora.

10. Uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody w trakcie trwania konkursu, niezależnie od liczby zgłoszonych tekstów.

11. Konkurs przeprowadzany będzie w terminie od 10 lipca do 31 sierpnia 2024 roku. Prawo uczestnictwa w konkursie przysługuje wyłącznie uczestnikom, których prace zostaną dostarczone do Organizatora w tym okresie.

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 września 2024 roku.

13. Wynik konkursu dotyczący nagród i laureatów będzie dostępny na stronie internetowej www.czarne.com.pl oraz na stronie internetowej Organizatora oraz w serwisie Facebook.

14. Sposób rozstrzygnięcia konkursu:

a) Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu oraz wyłonieniem laureatów tj. udzielaniem  informacji i na temat konkursu i wyborem czterech najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe, sprawować będzie powołana przez Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością przebiegu konkursu zwana dalej „Komisją” w składzie:

I. Przewodniczący Komisji: Wojciech Górecki (autor książki „Wieczne państwo. Opowieść o Kazachstanie”)

II. Wiceprzewodnicząca Komisji: Magdalena Budzińska (Wydawnictwo Czarne)

III. Sekretarz Komisji: Małgorzata Busz (Biuro Podróży Barents.pl)

b) W konkursie biorą udział wszystkie zgłoszenia prawidłowo zarejestrowane.

c) Komisja dokona, według własnego uznania, wyboru najciekawszych tekstów, przydzieli nagrody i sporządzi protokół z przebiegu wyboru laureatów konkursu.

d) Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody drogą e-mailową.

15. Nagrody w konkursie:

a) nagroda główna: voucher o wartości 2500 złotych do wykorzystania w Biurze Aktywnych Podróży Barents.pl z siedzibą we Wrocławiu („Organizator Wycieczki”), ważny do dnia 31.12.2025 r., na zakup dowolnej wycieczki z oferty dostępnej na www.barents.pl.+ nagroda pieniężna w kwocie 250 zł.

b) Zwycięzca Konkursu” (Laureat nagrody głównej) jest zobowiązany uiścić, przed realizacją nagrody, należny podatek od przyznanej nagrody w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (10 % wartości nagrody). Podatek należny od tej nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi na konto właściwego urzędu skarbowego Organizator Wycieczki - Fundator nagrody głównej.

c) Zwycięzca konkursu uprawniony jest do skorzystania z dowolnej podróży oferowanej przez Organizatora Wycieczki lub pakietu usług umożliwiających podróż, której data rozpoczęcia nie przekroczy 31.12.2025 r. Jeżeli cena wybranej podróży przekracza kwotę 2500 złotych, zwycięzca zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie, w porozumieniu z Organizatorem Wycieczki. Jeżeli cena innej, wybranej wycieczki jest niższa aniżeli 2500 złotych, zwycięzcy nie przysługuje zwrot różnicy w cenie.

d) Organizator Wycieczki zastrzega sobie prawo zmiany programu wycieczki.

e) Nagroda ma charakter imienny i wykorzystana być może tylko przez zwycięzcę konkursu, i jako taka nie podlega możliwości przekazania jej na rzecz innej osoby.

f) Niewykorzystana nagroda nie podlega wymianie na pieniądze ani na inne świadczenia.

g) Fundatorem nagrody głównej jest Biuro Aktywnych Podróży Barents.pl

h) 3 (trzy) nagrody drugiego stopnia: zestaw książek z serii Reportaż wydanych do daty zakończenia konkursu (w kwocie brutto do 250 zł). Fundatorem nagrody drugiego stopnia jest Wydawnictwo Czarne. Nagroda zostanie dostarczona pocztą na wskazany adres.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie przez laureata konkursu całości lub części nagrody, niezależnie od przyczyn, lub nie odebranie nagrody przez laureata. W przypadku nagród drugiego stopnia, Organizator zobowiązuje się umożliwić odbiór nagród przez laureatów przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia powiadomienia danego laureata o przyznaniu nagrody.

17. Przyjmuje się, iż uczestnik konkursu, poprzez przesłanie tekstu konkursowego, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Odmienne zastrzeżenia uczestnika, złożone wraz z tekstem konkursowym lub w terminie późniejszym, powodują utratę prawa do udziału w konkursie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Organizatora.

18. Uczestnik konkursu poprzez przesłanie tekstu konkursowego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu,
a także w celach marketingowych oraz promocyjnych lub reklamowych, w tym na ich wprowadzenie do bazy danych, której administratorem jest Organizator.
Dane osobowe przekazane przez uczestnika konkursu chronione przez Organizatora zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) popularnie nazywanym „RODO”, obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku. Administratorem Państwa danych osobowych, jest Wydawnictwo Czarne sp. z o.o. z siedzibą w Wołowcu, Wołowiec 11, 38–307 Sękowa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000404165, nr NIP 738-21-43-907, nr REGON 122457802 oraz Biuro Podróży Barents.pl – Biuro Aktywnych Podróży  z siedzibą w 50-450 Wrocław, ul. Krasińskiego 42 REGON: 021801090, NIP: 8992733105.  Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto uczestnik konkursu, poprzez przesłanie tekstu konkursowego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ww. celach oraz w celu umożliwienia realizacji nagrody głównej, o której mowa w pkt. 13 a powyżej, przez Organizatora Wycieczki, w tym na ich wprowadzanie do bazy danych, której administratorem jest Organizator Wycieczki. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika powoduje utratę prawa do udziału w Konkursie.

19. W przypadku, w którym jeden lub więcej laureatów Konkursu utraci, z jakiejkolwiek przyczyny, prawo do udziału w Konkursie, przed powiadomieniem laureata o przyznaniu nagrody zgodnie z pkt.13 powyżej, Komisja może niezwłocznie dokonać ponownej oceny prac i wyznaczenia nowych laureatów oraz przyznania nagrody głównej i nagród drugiego stopnia, w dodatkowym wyznaczonym przez siebie terminie, według własnego uznania.

20. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, której wynik zależy w szczególności od przypadku, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540 z późn.zm.).

21. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Konkursu.

22. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, unieważnienia, zmiany, przedłużenia lub odwołania Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, bez podania przyczyny i do niewyłaniania zwycięzcy.


Strona używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.