Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM WYDAWNICTWA CZARNE SP. Z O.O. W WOŁOWCU

Niniejszy dokument w wersji pierwotnej, został stworzony i przyjęty z dniem 21 marca 2013 roku przez spółkę Wydawnictwo Czarne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowcu (Sękowa 38-307), Wołowiec 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000404165, REGON: 122457802, NIP: 738-21-43-907, kapitał zakładowy 8.402.000 zł (osiem milionów czterysta dwa tysiące złotych) między innymi w celu przedstawienie stosowanych przez Wydawnictwo sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania Państwa danych ujawnionych w trakcie korzystania z naszej strony, zawiera więc politykę prywatności i wykorzystywania plików „cookies” Wydawnictwa Czarne w naszym serwisie internetowym w domenie: czarne.com.pl.

Prosimy o zapoznanie z niniejszą polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies przed skorzystaniem z naszej strony internetowej i podaniem Wydawnictwu jakichkolwiek danych. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodne z  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO”) zawiera Regulamin (X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe postanowienia pkt III.11 Polityki prywatności dotyczące stosowania przez nas narzędzia Piksel Facebooka.

Użytkownicy korzystając z naszej strony internetowej akceptują niniejsze zasady dotyczące prywatności i plików cookies przyjęte w Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. w Wołowcu.

Z dniem 22 marca 2013 roku art. 1 pkt 122 ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowe, następujące brzmienie art. 173 w ustawie - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z późn. zm.):

„Art. 173. 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o: 
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji, 
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi; 
2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę; 
3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 
2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. 
3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do: 
1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej; 
2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego. 
4. Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że abonent lub użytkownik końcowy: 
1) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego oprogramowania; 
2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta; 
3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.”

I.

1. Wydawnictwo Czarne dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować użytkownikom naszego serwisu ochronę prywatności na najwyższym poziomie, a odpowiadającym co najmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych Unii Europejskiej oraz w przepisach zawartych w krajowym porządku prawnym, w szczególności w:
a) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO”),

b) ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
c) ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

2. Wszelkie dane uzyskane przez Wydawnictwo Czarne za pośrednictwem serwisu internetowego, będą wykorzystywane wyłącznie przez Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. jedynie w celu zagwarantowania profesjonalnej obsługi użytkowników serwisu i nie zostaną udostępniane żadnym innym podmiotom, chyba, że:
1) uzyskamy uprzednią, wyraźną zgodę osoby, których one bezpośrednio dotyczą, na takie działanie,
2) obowiązek przekazania tych danych będzie wynikać z przepisów prawa,
3) jest to niezbędne w celu wywiązania się z zawartych z Użytkownikami umów (wykonania dostawy zamówionych wydawnictw), a przekazanie Państwa danych nastąpi podwykonawcom takim jak np.: firmy kurierskie lub partnerzy handlowi, świadczący na naszą rzecz usługi o charakterze pomocniczym.

3. Deklarujemy jednak, że nasz serwis internetowy ograniczy zbieranie i wykorzystywanie informacji o jego użytkownikach do niezbędnego minimum.

4. Wydawnictwo Czarne dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć wszystkie Państwa dane osobowe w trakcie przekazywania ich nam przez Państwa i ochronić je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Ze szczególną uwagą staramy się dbać o to, aby nasza strona internetowa nie zawierała żadnych treści sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem.

5. Użytkownicy nie mający pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinni co do zasady, bez zgody swoich przedstawicieli ustawowych składać zamówień, ani subskrybować naszego newslettera itd.. Jednocześnie informujemy, że Wydawnictwo Czarne nie ma możliwości weryfikacji zakresu posiadanej przez użytkowników serwisu zdolności do czynności prawnych.

6. Strona internetowa Wydawnictwa Czarne może zawierać również odnośniki do innych stron internetowych, zamieszczane dla celów głownie informacyjnych z myślą o wygodzie Użytkowników. Wydawnictwo Czarne zaleca jednak - w razie przekierowania Użytkownika z ich wykorzystaniem na inne strony internetowe - zapoznanie się z obowiązującymi na nich zasadami dotyczącymi prywatności i plików „cookies”, które mogą być inne niż zasady ustalone przez Wydawnictwo Czarne.

7. Oświadczamy, że żadne z podejmowanych przez nas lub operatora naszego serwisu działań w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną nie powoduje jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

8. W pozostałym zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem (X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

II.

1. Na naszej stronie internetowej zamieszczone zostały formularze zamówień, które umożliwiają Użytkownikom witryny złożenie zamówienia na oferowane przez Wydawnictwo Czarne publikacje i usługi (newsletter), a wszelkie dane w ten sposób przez nas zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań Wydawnictwa na rzecz naszych Użytkowników.

2. Prenumerata elektronicznych i bezpłatnych newsletterów Wydawnictwa wymaga obowiązkowego podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail, a uzyskane w ten sposób dane dodane zostaną do listy e-mailingowej Wydawnictwa. Użytkownik w każdym przypadku może zrezygnować z prenumeraty newslettera wybierając na stronie głównej Wydawnictwa zakładkę „Newsletter”, a następnie „anuluj”.

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym na naszej stronie wymaga między innymi podania stosownych danych kontaktowych przez Użytkownika. Użytkownik może złożyć stosowne zamówienie także bez rejestracji w naszym serwisie konta stałego Użytkownika. Szczegółowe zasady składania zamówień oraz ochrony danych osobowych Użytkowników w naszym sklepie internetowym zawiera „Regulamin” dostępny na stronie głównej Wydawnictwa Czarne pod odnośnikiem „SKLEP”.

III.

1. Serwis internetowy Wydawnictwa Czarne nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies” i wskazanych poniżej.
W momencie wejścia na naszą stronę są o tym Państwo informowani przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.

2. Pliki „cookies” („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwery www, zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, w tym także z witryny Wydawnictwa Czarne. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają różne informacje o Użytkowniku danej stron internetowej oraz jego dotychczasowych kontaktach z daną stroną i wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego Użytkownika przez serwer, dzięki czemu możliwe jest wygenerowanie treści przeznaczonych specjalnie dla niego przez konkretną stronę internetową.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu Wydawnictwa Czarne pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej: Domeny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 50, 30-552 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175791, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł, posługującą się następującymi oznaczeniami identyfikacyjnymi: NIP 6792772660, REGON: 356739962.

4. W ramach funkcjonowania strony internetowej Wydawnictwa Czarne stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” („session cookies”) oraz „stałe” („persistent cookies”). W uproszczeniu „ciasteczka sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika tylko do czasu wylogowania ze strefy dostępnej dla zarejestrowanych Użytkowników, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Natomiast „ciasteczka stałe” pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Pliki „cookies” wykorzystywane są przez Wydawnictwo Czarne przede wszystkim w celu: dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, optymalizacji korzystania z witryny (rozpoznania urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej), tworzenia statystyk pozwalających na ulepszanie struktury serwisu i jego zawartości, autoryzacji przy logowaniu, utrzymanie po zalogowaniu sesji Użytkownika.

6. Jednocześnie informujemy, że przeglądarki internetowe w wielu przypadkach domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pamiętać jednak należy o tym, że Użytkownicy strony internetowej Wydawnictwa Czarne mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących „ciasteczek” w swoich przeglądarkach, w szczególności w ustawieniach przeglądarki można w ogóle zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” (co ewentualnie może wpłynąć na funkcjonowanie serwisów internetowych, w tym także i naszego, ale najczęściej nie jest niezbędne do korzystania z serwisów internetowych), bądź przykładowo żądać informowania przez przeglądarkę o każdorazowym zamieszczeniu pliku „cookie” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na korzystanie przez stronę internetową Wydawnictwa Czarne z „ciasteczek” (przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika) następuje właśnie przez odpowiednie zmiany ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. W każdej chwili jednak możliwe jest także usunięcie zapisanych w urządzeniu końcowym Użytkownika plików „cookies” przez wykorzystanie stosownych opcji zawartych w wykorzystywanym przez Użytkownika oprogramowaniu (przeglądarce internetowej).

7. Dalsze informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” przez konkretne przeglądarki internetowe dostępne są w panelach ich ustawień w menu konkretnej przeglądarki internetowej oraz na oficjalnych stronach internetowych ich producentów, przykładowo – jeśli chodzi o te najczęściej używane:
a) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
b) Opera: http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html
c) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
d) Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
e) Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

8. W przypadku Użytkowników korzystających w trakcie przeglądania naszej strony z urządzeń mobilnych (telefon komórkowy, tablet itd.) zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony prywatności i obsługi plików „cookies” zawartymi w dokumentacji na stronie internetowej producenta konkretnego urządzenia mobilnego, bowiem mogą się one znacznie różnić w zależności od modelu urządzenia i jego producenta.

9. Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej Wydawnictwa Czarne wyjątkowo mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem strony partnerów na ich własne potrzeby, w szczególności w związku z funkcjonowaniem takich usług jak: Google Analytics (internetowe narzędzie służące analizie statystyk serwisów WWW – więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com), Facebook (obsługa funkcji serwisu społecznościowego), Google+ (obsługa funkcji serwisu społecznościowego) i Twitter (obsługa funkcji serwisu społecznościowego).

10. W trakcie odwiedzin strony internetowej Wydawnictwa Czarne przez Użytkownika w tak zwanych logach serwera mogą być automatycznie zapisywane dane, które raczej nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację użytkownika, a dotyczące wizyty użytkownika w serwisie: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itd. Logi serwera wykorzystywane mogą być jedynie do generowania szczegółowych statystyk odwiedzalności strony, wyszukiwania błędnych czy martwych odnośników na stronach danego serwisu itd.

11. Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego - Piksel firmy Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników na naszej witrynie. Dzięki przekazywanym za pomocą tego narzędzia informacjom możemy lepiej kierować reklamy do odpowiednich grup użytkowników i optymalizować je pod kątem konwersji. Facebook otrzymuje następujące informacje z naszej strony dotyczące Użytkowników:

a)       nagłówki http (adresy IP, a także informacje o przeglądarce internetowej, lokalizacji strony, dokumencie, źródle przekierowania oraz urządzeniu),

b)       identyfikator piksela oraz dane plików cookie Facebooka,

c)       kliknięcia przycisków przez osoby odwiedzające witrynę, etykiety takich przycisków oraz wszelkie strony odwiedzane w wyniku kliknięcia określonego przycisku, ewentualnie pola formularzy w witrynie używane podczas zakupów produktów lub usług (np. adres e-mail itp.).

d)       metadane strony – uwzględniane są opisy, znaczniki i słowa kluczowe stron.

W ramach ustawień więc plików cookies Użytkownik może więc zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez nas z tego narzędzia analitycznego, czy też nie.

Regulamin Facebooka stanowi, że firmy wdrażające jego narzędzia muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z tych narzędzi. W przypadku firm prowadzących działalność w UE obejmuje to posiadanie ważnej podstawy prawnej do przetwarzania danych a zgodnie z przepisami odnoszącymi się do plików cookies, uzyskanie uprzedniej świadomej zgody na przechowywanie plików cookies oraz innych informacji na urządzeniu danej osoby i uzyskiwanie do nich dostępu. Dlatego tak istotne jest zapoznanie się z niniejszą informacją przed korzystaniem przez Użytkownika z naszej strony internetowej.

Facebook przy stosowaniu Piksela zobowiązuje nas do udostępnienia Użytkownikom odpowiednich i wystarczająco wyraźnych powiadomień dotyczących gromadzenia danych klienta, ich udostępniania i korzystania z nich przez:

a)      dobrze widoczne i wyraźne łącze, przekierowujące do wyjaśnienia, że osoby trzecie, w tym Facebook, mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam;

b)      informowanie w jaki sposób użytkownicy mogą wyłączyć gromadzenie i używanie informacji o nich do obsługi targetowania reklam;

c)      informowanie gdzie znajduje się mechanizm umożliwiający użytkownikom dokonanie wyboru (poprzez umieszczenie łącza do stron http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/).

IV.

1. Zmiany „Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies” w serwisie internetowym Wydawnictwa Czarne – w kontekście nieuchronnych zmian technologicznych, standardów i wymagań związanych z prowadzeniem działalności wydawniczej w Internecie – są nieuchronne. Jednakże deklarujemy, że każda, nowa wersja tego dokumentu będzie się niezwłocznie po jej przyjęciu przez Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. w Wołowcu pojawiała na naszej stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia Użytkowników o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na naszej stronie. Wszelkie zmiany „Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies” będą dodatkowo odpowiednio wyróżnione w tekście przez pierwszych 15 dni od dnia wprowadzenia zmian.

2. Wszystkich Użytkowników mających jakiekolwiek wątpliwości, pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Wydawnictwo Czarne „Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies”, prosimy o kontakt z Wydawnictwem pod adres emailowym: redakcja@czarne.com.pl Gwarantujemy, że każde takie zgłoszenie będzie przez nas analizowane i że udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub zwrotnie.

 

Strona używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.