Regulamin Klubu Czarnego

Regulamin Klubu Czarnego

Regulamin Klubu Czarnego

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Organizatorem Programu Klub Czarnego jest Wydawnictwo Czarne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowcu (Sękowa 38-307), Wołowiec 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000404165, REGON: 122457802, NIP: 738-21-43-907, kapitał zakładowy 8.402.000 zł (osiem milionów czterysta dwa tysiące złotych) prowadzące sklep internetowy pod adresem czarne.com.pl, zwane dalej „Organizatorem”.

§ 2. DEFINICJE

2.1. Baza Danych Klubu Czarnego oznacza zbiór danych osobowych Członków Klubu, przetwarzanych przez Organizatora, za zgodą i w zakresie, na jaki Organizator uzyskał zezwolenie Członka Klubu, w związku z udziałem Członka Klubu w Programie Klub Czarnego, a zasady ochrony i przetwarzania tych danych osobowych zawiera Regulamin (X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

2.2. Członek Klubu oznacza każdego dotychczasowego klienta sklepu internetowego czarne.com.pl, którego dane osobowe znajdują się w Bazie Danych Klubu Czarnego oraz każdego nowego klienta - który spełnia lub spełni kryteria określone w § 4 Regulaminu.

2.3. Konto Członka Klubu oznacza konto utworzone na nazwisko Członka Klubu zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu.

2.4. Informacja o Stanie Konta Członka Klubu oznacza informację o wartości przyznanych rabatów zakupowych oraz rabatów na koszty dostawy na terenie Polski, dostępną dla Członka Klubu zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu.

2.5. Przywileje Członka Klubu oznaczają uprawnienia przysługujące Członkowi Klubu w związku z uczestnictwem w Programie Klub Czarnego.

2.6. Zrealizowane zakupy - oznaczają zakupy wysłane do Członka Klubu przez czarne.com.pl, co do których sklep zarejestrował zapłatę. Do puli zakupów zrealizowanych nie zalicza się zakupów jeszcze niewysłanych, niezapłaconych, wycofanych z realizacji, w trakcie realizacji oraz co do których nastąpił zwrot towaru lub rezygnacja z zakupu.

2.7. Partner oznacza podmiot współpracujący z Organizatorem, który udziela Członkowi dodatkowych przywilejów. Przyznawanie przywilejów Członkowi Klubu przez Partnera następuje na podstawie odrębnych regulaminów.

2.8. Regulamin Programu oznacza niniejszy regulamin Programu Klub Czarnego, który określa warunki i zasady udziału Członka Klubu w Programie Klub Czarnego, w szczególności zasady przyznawania, pozbawiania i unieważniania rabatów/przywilejów.

2.9. Czarne.com.pl - oznacza sklep internetowy prowadzony pod adresem czarne.com.pl

§ 3. INFORMACJE OGÓLNE

3.1. Niniejszy Regulamin Programu określa zasady działania Programu Klub Czarnego, w szczególności prawa i obowiązki Członka Klubu w związku z jego udziałem w Programie Klub Czarnego. Regulamin Programu Klub Czarnego stosuje się wyłącznie do Członków Klubu.

3.2. Partnerzy nie są upoważnieni ani bezpośrednio, ani w sposób dorozumiany do reprezentowania Organizatora lub do składania w jego imieniu jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń lub podejmowania zobowiązań w imieniu Organizatora.

3.3. Każdemu Członkowi Klubu przysługuje prawo do samodzielnego zbierania przywilejów. Prawo do dysponowania Kontem Członka Klubu w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie, w szczególności prawo do korzystania z przywilejów Klubu Czarnego oraz uzyskania dostępu do informacji zawartych na Koncie Członka, przysługuje wyłącznie Członkowi.

§ 4. JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU KLUB CZARNEGO

4.1. W celu przystąpienia do Programu Klub Czarnego należy:

4.1.1. przekazać, przy rejestracji na stronach www.czarne.com.pl lub poprzez Konto Klienta, adres e-mail wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych wyłącznie przez Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o.

4.2. Przekazując przy rejestracji lub poprzez Konto Klienta adres e-mail wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z pkt. 4.1. powyżej, Członek Klubu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia.

4.3 W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki z pkt. 4.1. oraz pkt. 4.2 klient czarne.com.pl nie może zostać Członkiem Programu Klub Czarnego.

4.4 W przypadku, gdy klient nie przystąpi do Programu Klub Czarnego Organizator nie będzie wykorzystywał jego danych osobowych do innych celów niż do realizacja zamówień. Każdy Członek Klubu może mieć tylko jedno Konto Członka Klubu.

§ 5. DANE OSOBOWE CZŁONKÓW PROGRAMU KLUB CZARNEGO

5.1 Administratorem danych osobowych Członków Programu Klub Czarnego jest Organizator.

5.2 Podstawowe zasady ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych zawiera Regulamin (X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH) z zachowaniem jednak postanowień wskazanych poniżej.

5.3 Złożenie zamówienia na stronie czarne.com.pl oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez Członka Klubu upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych Członka Klubu do celów realizacji Programu Klub Czarnego.

5.4 Członek Klubu dobrowolnie udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w Programie Klub Czarnego.

5.5 Członek Klubu zobowiązany jest zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. Może w każdym czasie żądać usunięcia tych danych z Bazy Danych Programu Klub Czarnego - takie usunięcie powoduje utratę członkostwa w Programie Klub Czarnego.

5.6 W przypadku, gdy Członek Klubu nie zawiadomi Organizatora o zmianie swoich danych osobowych Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności za opóźnienie lub brak działania, spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Członka Klubu, w tym za wysłanie informacji dotyczących Programu Klub Czarnego, stanu realizacji zamówień pod niewłaściwy adres.

§ 6. ZASADY PROGRAMU KLUB CZARNEGO

6.1 Jeśli wartość zakupów towarów Członka Klubu w sklepie internetowym na stronie czarne.com.pl przekroczy kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), to przysługuje mu rabat w wysokości 5% na kolejne zakupy w czarne.com.pl. Rabat naliczany jest automatycznie na podstawie historii zakupów Członka Klubu.

Członek Klubu, raz do roku, w każdą rocznicę przystąpienia do Klubu otrzymuje rabat w wysokości 10% na jednorazowe zakupy do wykorzystania w ciągu 30 dni od dnia rocznicy.

6.2 Jeśli wartość zakupów towarów Członka Klubu w sklepie internetowym na stronie czarne.com.pl przekroczy kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych), przysługuje mu imienna Karta Klubowicza. Karta zostanie wysłana na adres podany przez klubowicza. Karta Klubowicza upoważnia do korzystania ze zniżek dla klubowiczów na stoisku Wydawnictwa w czasie krajowych targów książki, w księgarni stacjonarnej Wydawnictwa oraz podczas akcji specjalnych dla klubowiczów. Karta jest ważna z dokumentem tożsamości.

6.3 Jeżeli w czasie dokonywania zakupów na towary wybrane przez Członka Klubu obowiązują inne promocje lub rabaty, wówczas dla Członka Klubu obowiązuje rabat korzystniejszy (rabaty lub promocje w żadnym wypadku nie sumują się).

6.4 Członkowie Klubu mają dostęp i mogą korzystać z promocji specjalnych oznaczonych "Tylko dla Klubowiczów". O korzyściach i czasie ich trwania Organizator wcześniej poinformuje Członka Klubu poprzez klubowe newslettery wysyłane pocztą elektroniczną.

6.5 Członek Klubu będzie miał możliwość korzystania z zakupu unikalnych krótkich serii towarów ekskluzywnych np. książek z autografem autora.

6.6 Przywileje oraz korzyści z promocji będą wyświetlane i dostępne dla Członka Klubu na stronie czarne.com.pl/klub-czarnego, jeśli Członek Klubu zostanie rozpoznany na stronie czarne.com.pl jako zalogowany klient z Programu Klub Czarnego.

6.7 Członek Klubu uzyska także dostęp do ofert specjalnych od Partnerów Programu Klub Czarnego.

6.8 Dostęp do wcześniejszych wyprzedaży — Członek Klubu zostanie poinformowany pocztą elektroniczną poprzez klubowe newslettery o wyprzedaży towarów na stronie czarne.com.pl i będzie mógł z nich skorzystać wcześniej niż Klienci spoza Programu Klub Czarnego.

6.9 Członek Klubu będzie informowany przez Organizatora pocztą elektroniczną o nowościach wydawniczych.

6.10 O ile Organizator nie postanowi inaczej w oparciu o wniosek Członka Klubu, rabaty i prawa z nimi związane nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami Członka Klubu należącymi do różnych Członków Klubu, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu Klub Czarnego.

§ 7. UTRATA STATUSU CZŁONKA PROGRAMU KLUB CZARNEGO I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU KLUB CZARNEGO

7.1 Organizator może wykluczyć Członka Klubu z Programu Klub Czarnego ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

7.1.1 Członek Klubu nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu lub

7.1.2 Członek Klubu w kontaktach z Organizatorem lub Partnerem zachowuje się w sposób naruszający dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego.

7.2 W razie wykluczenia Członka Klubu z Programu Klub Czarnego zgodnie z pkt. 7.1 Organizator jest uprawniony do unieważnienia wszystkich rabatów zgromadzonych na Koncie Członka Klubu i do zamknięcia Konta Członka Klubu.

7.3 Członek Klubu w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Klub Czarnego poprzez odznaczenie w formularzu ustawień konta pola "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych z czarne.com.pl drogą elektroniczną, w tym informacji o promocjach klubowych, najważniejszych nowościach, rabatach i zniżkach, a tym samym rezygnuję z członkostwa, korzyści i przywilejów w Klubie Czarnego.

7.4 Organizator ma w każdym czasie prawo do czasowego zawieszenia lub zakończenia realizacji Programu Klub Czarnego. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Klub Czarnego:

7.4.1 Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu Klub Czarnego na stronie internetowej Programu Klub Czarnego (czarne.com.pl),

7.4.2 Członek Klubu będzie uprawniony do skorzystania z przywilejów Członka Programu Klub Czarnego w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia stosownej informacji na stronie czarne.com.pl. Po upływie powyższego terminu Członek Klubu nie będzie uprawniony do korzystania z przywilejów Członka Programu Klub Czarnego, a Organizator nie będzie zobowiązany do udzielania przywilejów wynikających z Programu Klub Czarnego.

§ 8. ZMIANY REGULAMINU PROGRAMU KLUB CZARNEGO

8.1 Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu Programu Klub Czarnego w każdym czasie.

8.2 O zamiarze wprowadzenia zmian do Regulaminu Programu Klub Czarnego, oraz o treści proponowanych zmian Organizator każdorazowo zawiadomi Członków Programu Klub Czarnego z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem przed wejściem tych zmian w życie. Informacja będzie przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres email zarejestrowany na koncie w Klubie Czarnego. Informacja zawierająca proponowane zmiany będzie przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.3 W przypadku, braku akceptacji zmian Regulaminu Członek Klubu jest uprawniony do rezygnacji z uczestnictwa w Programie Klub Czarnego w trybie natychmiastowym poprzez zaznaczenie opcji w Koncie Klienta opcji: "Niniejszym oświadczam, że nie zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych z czarne.com.pl drogą elektroniczną, w tym informacji o promocjach klubowych, najważniejszych nowościach, rabatach i zniżkach, a tym samym rezygnuję z członkostwa, korzyści i przywilejów w Klubie Czarnego." Oświadczenie Członka Klubu powinno dotrzeć do Organizatora przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

§ 9. SKARGI I REKLAMACJE

9.1 Wszelkie reklamacje lub skargi dotyczące Programu Klub Czarnego powinny być składane w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o., ul. Węgierska 25A, 38-300 Gorlice z dopiskiem "Klub Czarnego". Reklamacje lub skargi powinny być złożone w terminie 7 (siedmiu) dniu od daty wystąpienia przyczyny reklamacji lub skargi, ale nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty dokonania zakupu promocyjnego. O zachowaniu powyższych terminów decyduje data stempla pocztowego/potwierdzenia odbioru reklamacji lub skargi przez Organizatora.

9.2 Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres nadawcy, jak również uzasadnienie reklamacji lub skargi.

9.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. W wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi nadawcę drogą elektroniczną.

§ 10. ZAWIADOMIENIA

10.1. Jeżeli Regulamin Programu nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest uważane za doręczone Członkowi Klubu przez Organizatora, jeżeli zostanie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Członka Klubu umieszczony w Bazie Danych Programu Klub Czarnego.

10.2. Niniejszy Regulamin Programu, zmiany do niniejszego Regulaminu Programu, jak również informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Klub Czarnego będą dostępne w ogłoszeniach umieszczanych przez Organizatora na stronie internetowej Programu Klub Czarnego (czarne.com.pl).

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin Klubu Czarnego stanowi uzupełnienie Regulaminu zakupów w sklepie internetowym na stronie czarne.com.pl. W przypadku jego niezgodności z Regulaminem zakupów w sklepie internetowym na stronie czarne.com.pl zastosowanie mają przepisy Regulaminu zakupów w sklepie internetowym na stronie czarne.com..

11.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

11.3. Niniejszy Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych

11.4. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora programu Klub Czarnego oraz na stronie internetowej czarne.com.pl.

Strona używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.